Dostarczamy optymalne rozwiązania

Jesteśmy Spółką brokerską, która działa jako pośrednik ubezpieczeniowy na rzecz i w imieniu Klienta, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, czyli  reprezentujemy Państwa interesy przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

Naszym zadaniem jest stworzyć indywidulanie dostosowany do Państwa potrzeb optymalny program ubezpieczeniowy, a następnie wynegocjować jak najlepsze warunki ubezpieczenia za możliwie jak najniższą składkę. Niejednokrotnie zmiana pewnych zapisów czy też dodanie odpowiednich klauzul może znacząco poszerzyć zakres ochrony bez większego wpływu na wielkość łącznej składki ubezpieczeniowej.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych pracowników, jesteśmy w stanie sprostać najwyższym wymaganiom Klientów instytucjonalnych jak również Klientów indywidualnych. Oferując optymalne, dopasowane do konkretnych potrzeb rozwiązania, pozostawiamy Klientom pełną swobodę decyzji.

Wszelkie dokonywane przez brokera czynności są dla Państwa bezpłatne. Regulowaniem płatności zajmuje się wybrany przez Państwa Zakład Ubezpieczeń w ramach opłacanej składki.

Podstawą naszej działalności jako brokera ubezpieczeniowego jest zezwolenie Ministra Finansów nr 1080/02 wydane 23.01.2002 roku, gdzie aktualnie podlegamy bezpośredniemu nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego, a zgodnie z wymogami Ustawy o Działalności Ubezpieczeniowej, Eon Brokers Sp. z o.o. posiada polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokera ubezpieczeniowego.

Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w doborze istniejących
i tworzeniu nowatorskich rozwiązań ubezpieczeniowych

IDENTYFIKACJA I OCENA RYZYKA

Broker dokonuje oceny i analizy zagrożeń pożarowych, chemicznych, wybuchowych itp. we wskazanych obiektach, sposobu zabezpieczania mienia pod kątem ochrony przed kradzieżą, włamaniami itp. Broker wybiera metodę transferu ryzyka, określa zasadność ponoszenia kosztów związanych z ubezpieczeniem, proponuje rozwiązania alternatywne, prowadzi administrację ubezpieczeniową polegającą m.in. na bieżącym monitorowaniu: przebiegu ubezpieczenia w poszczególnych grupach mienia, ilości szkód i sposobu ich likwidacji.

OPRACOWANIE PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO

Uwzględniając optymalne potrzeby Ubezpieczającego, na podstawie całokształtu posiadanej wiedzy, doświadczenia (risk management) i w oparciu o sugestie Ubezpieczającego, broker dokonuje opracowania spójnego programu ubezpieczeniowego obejmującego swym zakresem wskazane kategorie ryzyk wraz z propozycjami rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo i zakres funkcjonującej ochrony.

POŚREDNICZENIE I NEGOCJOWANIE WARUNKÓW UMÓW

W ramach posiadanego pełnomocnictwa broker przeprowadza negocjacje z wybranymi zakładami ubezpieczeń warunków umów, dba o poprawność merytoryczną proponowanych zapisów, ich zgodność ze złożonymi ofertami, wynegocjowane oferty przedstawia klientowi wraz z sugerowanymi rozwiązaniami w formie analizy, tak by wspomóc klienta w ostatecznej decyzji o wyborze ubezpieczyciela.

REPREZENTOWANIE I POMOC W ZAKRESIE LIKWIDACJI SZKÓD I WINDYKACJI ROSZCZEŃ

Pomoc w likwidacji szkód rozpoczyna się od momentu powiadomienia brokera o zaistniałym zdarzeniu, broker asystuje w procesie likwidacji szkód, po raz kolejny pełni rolę „adwokata ubezpieczeniowego”, dba o poprawność procesu likwidacji, występuje w imieniu klienta, informuje o postępach w procesie likwidacji szkód, a w przypadku odmowy bądź zaniżenia odszkodowania przeprowadza również procedurę odwoławczą. W przypadku powstania jakichkolwiek problemów interpretacyjnych, proceduralnych, czy prawnych w proces likwidacji szkody angażowany jest również prawnik.

DORADZTWO W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ I PRAWA UBEZPIECZENIOWEGO

Wdrożony program ubezpieczeniowy, ze względu na swą rozbudowaną formę, szereg warunków szczególnych i mnogość objętych nim ryzyk może powodować istnienie nieustannej konieczności prowadzenia ośrodka informacyjnego, w którym Ubezpieczający w każdej chwili będzie miał możliwość uzyskania potrzebnych informacji.

MONITORING RYNKU

Polegający na stałym monitorowaniu funkcjonujących na naszym rynku ubezpieczeniowym firm – Zakładów Ubezpieczeń, pod kątem ich wiarygodności, kondycji finansowej, rzetelności i oferowanych produktów ubezpieczeniowych.

Typy aranżowanych ubezpieczeń

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

• Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
• Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu
• Ubezpieczenie utraty zysku w wyniku ognia i innych zdarzeń losowych

UBEZPIECZENIA TECHNICZNE

• Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
• Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie awarii maszyn
• Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
• Ubezpieczenie nośników danych i kosztów odtworzenia danych
• Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/montażu

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej/kontraktowej
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy
• Ubezpieczenie odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska
• Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

• Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
• Ubezpieczenie auto casco
• Ubezpieczenie assistance
• Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
• Ubezpieczenie “Zielona Karta”

UBEZPIECZENIA TRANSPORTOWE

• Ubezpieczenie krajowych i międzynarodowych transportów (cargo)
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

UBEZPIECZENIA FINANSOWE

• Ubezpieczenie krajowych i zagranicznych należności handlowych (kredytu kupieckiego)

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

• Gwarancje ubezpieczeniowe kontraktowe
• Gwarancje ubezpieczeniowe celne i akcyzowe

GRUPOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

• Ubezpieczenie na życie
• Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
• Ubezpieczenie kosztów leczenia w czasie delegacji służbowych
• Ubezpieczenia zdrowotne

UBEZPIECZENIA LOTNICZE

• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika, operatora lotniczego
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wobec pasażerów i ich bagażu
• Ubezpieczenie statku powietrznego (Aerocasco)
• Ubezpieczenie załogi statku powietrznego od następstw nieszczęśliwego wypadku
• Ubezpieczenie dronów (OC operatora, Aerocasco)

Referencje

„Rekomendujemy współpracę z Firmą EON Brokers Sp. z o.o. Powierzyliśmy jej kompleksową obsługę ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i finansowych. W ramach współpracy broker obsługuje nas również w zakresie likwidacji szkód zapewniając profesjonalną pomoc przy każdej zaistniałej szkodzie. Ważnym elementem naszej współpracy jest też pełna dyspozycyjność naszego opiekuna oraz inicjatywa brokera w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.
Firma EON Brokers Sp. z o.o. jest wiarygodnym godnym polecenia partnerem biznesowym. „

testimonail Odlewnia Kutno Sp. z o.o.

„Zarząd Saga Poland sp. z o.o. z przyjemnością zaświadcza, że kompleksową obsługą Spółki w dziedzinie ubezpieczeń, w tym opracowaniem programu ubezpieczeniowego zajmuje się Broker Ubezpieczeniowy EON Brokers sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Cieszyńskiej 23 G w Łaziskach Górnych.
Zadowolenie ze współpracy wynika z profesjonalnej znajomości rynku ubezpieczeniowego przez brokera oraz zrozumienia potrzeb specyfiki działalności Spółki a także świadczenia rzetelnej i solidnej usługi.
Broker zaproponował szereg nowych rozwiązań a program ochrony ubezpieczeniowej przygotowany został z uwzględnieniem ryzyk, jakie mogą pojawić się w naszym zakładzie. Obsługa prowadzona prze EON Brokers pozwoliła na zawarcie możliwie najkorzystniejszej ochrony ubezpieczeniowej z uwzględnieniem najlepszej ceny.
Na podstawie dotychczasowej współpracy Zarząd Saga Poland sp. z o.o. może polecić firmę EON Brokers sp. z o.o. jako kompetentnego i solidnego wykonawcę usług brokerskich.”

testimonail Saga Poland Sp. z o.o.

„Działając w imieniu spółki Luma Investment S.A. rekomendujemy współpracę z brokerem ubezpieczeniowym EON Brokers Sp. z o.o. Zaangażowanie, profesjonalizm i umiejętność dopasowania oferowanych produktów do potrzeb klienta wskazują na doświadczenie i wysokie kompetencje brokera. Współpraca z EON Brokers Sp. z o.o. spełnia nasze oczekiwania, zaś działania i doradztwo prowadzone są zawsze fachowo i rzetelnie.”

testimonail Luma Investment S.A.

„Spółka EON Brokers sp. z o.o. jest godnym zaufania brokerem ubezpieczeniowym o potwierdzonej skuteczności w dostarczaniu szerokiej oferty produktów ubezpieczeniowych, w tym dla dużych przedsiębiorstw. Jako wiarygodny i rzetelny partner posiada doświadczenie i zasoby niezbędne w przygotowywaniu rozwiązań skrojonych do potrzeb klientów, w szczególności dla przemysłu. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia rekomendujemy współpracę z EON Brokers Sp. z o.o.”

testimonail Re Alloys Sp. z o.o.

„Broker ubezpieczeniowy dostosował całościowy program ubezpieczeniowy do potrzeb branży hotelarskiej, uwzględniając jej specyfikę oraz zakres proponowanych usług czego wymiernym rezultatem jest również satysfakcjonująca składka ubezpieczeniowa.”

testimonail Hotel*** Pod Jedlami

„W trakcie kilkuletniej współpracy firma okazała się partnerem rzetelnym, spełniającym nasze oczekiwania w zakresie podejmowanych działań. Broker ubezpieczeniowy opracował dla nas solidny program ubezpieczeniowy, obejmujący zarówno ubezpieczenie mienia jak i odpowiedzialność cywilną, poparty wnikliwą analizą ryzyka.”

testimonail Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Kontakt

EON Brokers Sp. z o.o.

ul .Cieszyńska 23 G

43-170 Łaziska Górne

+48 32 351 16 68 | +48 601 844 622

eonbrokers@eonbrokers.pl

PREZENTACJA